Säännöt

Terveystaloustieteen Seura – Hälsoekonomiska Samfundet – Finnish Society for Health Economics r.y.

§ 1

Yhdistyksen nimi on Terveystaloustieteen Seura – Hälsoekonomiska Samfundet – Finnish Society for Health Economics r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.

§ 2

Seuran tarkoituksena on terveystaloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä terveystaloustieteellisen keskustelun edistäminen.

§ 3

Tarkoitustaan seura toteuttaa tukemalla terveystaloustieteellistä tutkimustyötä ja koulutusta. Seura järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja kansainvälistä yhteistoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

§ 4

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

§ 5

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita terveystaloustieteen alan tutkinnon suorittanut, terveystaloustieteellistä tutkimusta harjoittanut tai terveystaloustiedettä merkittävästi edistänyt henkilö, jonka Seuran vuosikokous johtokunnan esityksestä hyväksyy. Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

§ 6

Kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen yksimielisellä päätöksellä valita erityisen ansioitunut terveystaloustieteilijä tai terveystaloustieteellistä tutkimustyötä erittäin huomattavasti tukenut henkilö. Kunniajäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa, mutta hän ei suorita jäsenmaksua.

§ 7

Kannattajajäseneksi voi seuran kokous hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosittain kannattajajäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

§ 8

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa ja maksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut sekä muiden näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

§ 9

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Erottamisessa noudatetaan yhdistyslain (26.5.1989/503) 15 §. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi seurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

§ 10

Seuran vuosikokouksista kevätvuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa johtokunnan kutsusta. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-Kokouksen järjestäytyminen
-Johtokunnan laatiman, päättynyttä vuotta koskevan, toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen sekä päättynyttä vuotta koskevan tilinpäätöksen vahvistaminen tilintarkastajien / toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella.
-Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
-Muut johtokunnan vuosikokoukselle valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
-Muut vuosikokousasiat, huomioon ottaen yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaiset määräykset.

§ 11

Seuran vuosikokouksista syysvuosikokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa johtokunnan kutsusta. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-Kokouksen järjestäytyminen
-Johtokunnan laatimien, seuraavaa toimintavuotta koskevien, toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen
-Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
-Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi toimintavuodeksi
-Kolmen (3) johtokunnan varsinaisen jäsenen valinta kahdeksi toimintavuodeksi erovuorossa olevien tilalle
-Kahden (2) tilintarkastajan / toiminnantarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta seuraavaksi toimintavuodeksi
-Muut johtokunnan vuosikokoukselle valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat

§ 12

Asiat, jotka seuran jäsen haluaa vuosikokouksessa käsiteltäviksi, on esitettävä johtokunnalle kirjallisesti viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. Seuran kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti seuran johtokunnalta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.
Asiat ratkaistaan vuosikokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemista toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan vaali tai suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Äänestystilanteissa noudatetaan seuran äänestys- ja vaalijärjestystä.
 
§ 13

Seuran kokouksesta ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille toimitetussa kirjeessä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa.

§ 14

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta vastaa syysvuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluvat:
-Toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
-Toimintavuodeksi kerrallaan valittu varapuheenjohtaja, jota kutsutaan seuran varapuheenjohtajaksi
-Kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) johtokunnan muuta jäsentä, joista vuosittain erovuorossa on kolme (3).Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä on läsnä kokouksessa.
Johtokunta nimeää seuralle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

§ 15

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa.

§ 16

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallintoa koskevat asiakirjat on annettava seuran tilintarkastajille/toiminnantarkastajille kuukausi ennen kevätvuosikokousta.  Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus seuran hallinnon ja tilien tarkastamisesta kaksi viikkoa ennen kevätvuosikokousta.

§ 17

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) vuosikokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä muutosehdotusta kannattaa.

§ 18

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamispäätös on tehtävä molemmissa kokouksissa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

§ 19

Seuran purkautuessa sen varat on luovutettava seuran päämääriä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.Säännöt rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa.

Säännöt päivitetty 2.3.2021.