Tulevat tapahtumat ja tutkimusetiikan barometrikysely 2023

9.4.2023

Tiedoksenne seuraavat tapahtumat ja tutkimusetiikan barometrikysely:

 1. YRJÖ JAHNSSON LECTURES BY JANET CURRIE (Princeton University) 23.5.2023 - DL ilmoittaumiselle 2.5.2023
 2. Tutkimusetiikan barometrikysely - kysely avoinna 14.4.2023 saakka

Tarkemmat tiedot tapahtumista ja barometrikyselystä löydät alta:

--------------------------------------------------------------------------------------------

1. YRJÖ JAHNSSON LECTURES BY JANET CURRIE (Princeton University)

on Tuesday, May 23rd at 12.30-16.00
Economicum, 2nd floor, Arkadiankatu 7, Helsinki

Programme
12.30 – 12.35             Opening words
12.35 – 14.00             Lecture 1: “Child Health as Human Capital”
14.00 – 14.20             Coffee Break
14.20 – 15.50             Lecture 2: “The Environment and Childrens’s Health”
15.50 – 16.00             Closing words
16.00 – 17.00             Wine serving

REGISTER HERE!

Lectures are open for all. Places are filled in order of registration.
RSVP by May 2nd.

You can find more info about this event at here: Yrjö Jahnsson Lectures by Janet Currie 23.5.2023 – Yrjö Jahnssonin säätiö (yjs.fi)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tutkimusetiikan barometri 2023

Saatekirje

Följebrev på svenska: vänligen se nedan

Cover letter in English: please see below

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) kerää tutkimusetiikan barometrikyselyllä tietoa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta suomalaisessa tiede- ja tutkimusyhteisössä vuosina 2019–2022. TENK hyödyntää kyselyn tuloksia hyvän tieteellisen käytännön kehittämisessä ja edistämisessä. Ensimmäinen tutkimusetiikan barometri (PDF) julkaistiin 2019.

Kartoitamme tutkimusetiikan barometrillä seuraavia seikkoja:

 • Tutkimuseettisen tiedon lähteet
 • Hyvän tieteellisen käytännön osaaminen
 • Epäilyt hyvän tieteellisen käytännön rikkomuksista
 • Toiminta hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyissä
 • Näkemykset koronapandemian tutkimuseettisistä vaikutuksista

Kysely on lähetetty suomalaisiin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin tutkimusorganisaatioihin. Toivomme vastauksia tutkimus- ja opetushenkilöstöltä, tutkimushallinnon henkilöstöltä sekä muilta tutkimuksen tukipalveluiden parissa työskenteleviltä.

Linkki kyselyyn

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan nimettömästi, ja vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Kyselyssä ei käsitellä henkilötietoja. Aineiston rekisterinpitäjä on TENK.

Vastausaikaa on 14.4.2023 asti.

TENK julkaisee barometriraportin vuoden 2023 aikana. Lisätietoja antaa koordinaattori Anni Sairio (anni.sairio@tenk.fi, +358 44 737 6381).

Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia!

Helsingissä 13.3.2023

Riitta Keiski

puheenjohtaja, TENK

 Sanna-Kaisa Spoof

pääsihteeri, TENK

 ***

Följebrev

Forskningsetikbarometern 2023

Forskningsetiska delegationen samlar med denna enkät in information om god vetenskaplig praxis i det finländska vetenskaps- och forskningssamfundet 2019–2022. Forskningsetiska delegationen utnyttjar enkätresultaten för att främja och utveckla god vetenskaplig praxis. Den första Forskningsetikbarometern publicerades i 2019.

Med Forskningsetikbarometern kartlägger vi följande faktorer:

 • Källor till forskningsetisk information
 • Kunskaper om god vetenskaplig praxis
 • Misstankar om brott mot god vetenskaplig praxis
 • Åtgärder vid misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis
 • Synpunkter på coronapandemins forskningsetiska effekter

Enkäten har skickats till finländska universitet, yrkeshögskolor och andra organisationer som bedriver forskning. Vi önskar svar från forsknings- och undervisningspersonalen, personal inom forskningsförvaltningens personal samt andra som arbetar med stödtjänster för forskning.

Länk till enkäten

Det är frivilligt att besvara enkäten. Enkäten besvaras anonymt, och det tar cirka 20 minuter att besvara den. Personuppgifter samlas inte. Registeransvarig för materialet är Forskningsetiska delegationen.

Svarstiden är fram till 14.4.2023.

Forskningsetiska delegationen kommer att publicera en rapport om enkätresultaten i 2023. Mer information ges av koordinator Anni Sairio (anni.sairio@tenk.fi, +358 44 7376381).

Ett varmt tack till alla som svarar på enkäten!

I Helsingfors den 13 mars 2023

Riitta Keiski

Ordförande, Forskningsetiska delegationen (TENK)

Sanna-Kaisa Spoof

Generalsekreterare, Forskningsetiska delegationen (TENK)

 ***

Cover letter

Research Integrity Barometer 2023

With this survey, the Finnish National Board on Research Integrity TENK collects information of responsible conduct of research in the Finnish research community between 2019 and 2022. TENK uses the results to develop and promote responsible conduct of research in Finland. The first Research Integrity Barometer was published in 2019.

The Research Integrity Barometer 2023 charts the following topics:

 • Sources of information on research integrity
 • Knowledge and learning of research integrity and responsible conduct of research
 • Observations of suspected research misconduct
 • Taking action when research misconduct is suspected
 • Perceived impacts of the COVID-19 pandemic on responsible conduct of research

This questionnaire has been sent to universities, universities of applied sciences and other research organisations in Finland. We hope for responses from research and teaching staff, research administration and other personnel in research support services.

Link to the questionnaire

Participation in the survey is voluntary and anonymous, and completing the questionnaire takes about 20 minutes. Personal data is not collected. The data controller is TENK.

The questionnaire is open until 14 April 2023.

TENK will publish a report on the results in 2023. For more information, contact project coordinator Anni Sairio (anni.sairio@tenk.fi, +358 44 737 6381).

Thank you for completing our survey!

Helsinki, 13 March 2023

Riitta Keiski

Chair, the Finnish National Board on Research Integrity TENK      

Sanna-Kaisa Spoof

Secretary General, the Finnish National Board on Research Integrity TENK